Vestibüler Fonksiyon Testleri

Vestibüler sistemin kontrolü altındaki fizyolojik olayların nicel değerlendirilmesi hastanın sorunlarının sebebini belirlemeye yönelik, klinik muayene sonucu elde edilen bulguyu onaylamaya, tedavi planlamasına ve yapılan tedavi sonucunda kontrollerini yapmamızı sağlayan testlerdir

Videonistagmografi (VNG)

Kızılötesi ışınlarla sağlanan aydınlatma ve bu ışınlara hassas minyatür kameralar aracılığı ile göz hareketlerinin kaydedilmesi ve elde edilen verilerin bilgisayar sistemleri ile birlikte değerlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. VNG yöntemi ile, bir seri vestibüler ve okülomotor testler uygulanarak, hastaların vestibüler fonksiyonları test edilebilmektedir. Bunlar; gaze testleri (Bakış testi), sakkad testi, tracking testi, optokinetik test, pozisyonel testler ve bitermal kalorik testtir. Bu testlerden ilk dördü okülomotor testler olarak adlandırılır ve genelde santral vestibüler ve oküler motor yolların değerlendirilmesinde kullanılır. Pozisyonel testler ve bitermal kalorik test ise daha çok periferik vestibüler yapıların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Kalorik Testler: Kalorik test,  dış kulak kanalına soğuk ve sıcak uyaran vererek lateral (horizontal)semisirküler kanal yoluyla vestibüler (denge) sistemin uyarılması ve her iki tarafta ortaya çıkan nistagmus( göz hareketi) cevaplarının ölçülerek birbiriyle karşılaştırılması temeline dayanan testtir.

DİX-HALLPİKE TESTİ: Posterior kanal BPPV hastalarında uygulanıp teşhis koymamızı sağlayan testtir.

ROLL TESTİ : Lateral (horizantal) kanal BPPV hastalarında uygulanıp teşhis koymamızı sağlayan testtir.

VEMP TESTİ (Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller): Periferik vestibüler organların uyarılması sonucu kaslarda sonlanan refleks arkının ölçüldüğü bir elektrofizyolojik test yöntemidir.  VEMP testinin amacı iç kulakta denge organındaki sakkül ve utrikül fonksiyonlarını değerlendirmektir.